Privacy Statement - Duaalstudent.nl
Snel zoeken
Uitgebreid zoeken

U bent hier:

home - privacy statement

Privacy Statement

Privacy Statement

1 januari 2008

1. Algemeen

Deze privacy statement is van toepassing op de organisatie duaalstudent.nl en al haar diensten en producten.

duaalstudent.nl is intermediair tussen bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen. Via duaalstudent.nl kan het bedrijfsleven in contact komen met studenten die op zoek zijn naar een leerwerkplek. Studenten kunnen via de site in contact komen met bedrijven die behoefte hebben aan een duale student en zij kunnen onderwijsinstellingen vinden die duale studies aanbieden. Onderwijsinstellingen kunnen hun duale studies op deze site onder de aandacht brengen.

2. Doeleinden

Bij en/of na bezoek aan deze website, verzamelt duaalstudent.nl twee soorten gegevens van de aanvrager:
Verkeersgegevens: dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de duaalstudent.nl websites, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
Persoonlijke gegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele en natuurlijke personen, die de persoonlijke eigenaar (hierna de aanvrager) zelf via de betreffende site aan duaalstudent.nl verstrekt heeft. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een inlogaccount. Hierbij is door de persoonlijke eigenaar goedkeuring afgegeven voor de verstrekking van diens gegevens aan derden.
duaalstudent.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om de aanvraag te beoordelen op juistheid en om misbruik (zoals het aanmaken van een account met foutieve gegevens) te voorkomen. Deze persoonsgegevens worden door duaalstudent.nl eveneens benut voor communicatie richting aanvrager, over de producten van duaalstudent.nl dan wel over producten / diensten van de deelnemende organisaties aan duaalstudent.nl. Daarnaast worden de persoonsgegevens van de aanvrager (in beperkte mate) verstrekt aan derden, met de uitdrukkelijke goedkeuring van de aanvrager.
Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door duaalstudent.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de websites van duaalstudent.nl en worden aangewend om de websites en dienstverlening te optimaliseren.

Als doel van verzameling van persoonsgegevens door  duaalstudent.nl kan tevens gelden het beheer van de relatie tussen duaalstudent.nl en de aanvrager; het op optimale wijze kunnen aanbieden van een dienst van duaalstudent.nl aan de aanvrager; het management van de technische infrastructuur; beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen aan aanvragers; het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses.

3. Beveiliging

duaalstudent.nl draagt zorg voor een beveiliging van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/of persoonsgegevens bevatten, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit geldt voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van duaalstudent.nl in het systeem van duaalstudent.nl evenals in de door duaalstudent.nl in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn. duaalstudent.nl heeft ten behoeve van beveiliging een aantal fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop.

Binnen de organisatie van duaalstudent.nl worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van duaalstudent.nl die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie. duaalstudent.nl neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht. Van iedere verstrekking van de persoonsgegevens aan een derde, wordt door duaalstudent.nl aantekening gemaakt, die tenminste een jaar wordt bewaard. Tevens wordt het gebruik van de gegevens door derden continu gecontroleerd op misbruik.

4. Verstrekking aan derden

Tenzij door de aanvrager zelf aangegeven, verstrekt duaalstudent.nl persoonsgegevens aan derden. duaalstudent.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de aanvragers. De persoonsgegevens van de aanvrager worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Binnen de organisatie van duaalstudent.nl zijn de persoonsgegevens van de aanvrager alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (zie ook sub 3).
duaalstudent.nl kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van aanvragers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang krijgen tot de gegevensverzameling. Deze toegang verleent duaalstudent.nl onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder artikel 3 in acht nemen.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt duaalstudent.nl alle daarvoor in aanmerking komende registraties van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
duaalstudent.nl hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht aan info@duaalstudent.nl.nl.
In december 1998 is de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht geworden. Deze wet maakt het aftappen van Internet door Politie, Justitie en Inlichtingendienst onder bepaalde voorwaarden mogelijk. duaalstudent.nl zal toezien op een correcte, wettige en transparante toepassing van de door deze wet geboden opsporingsbevoegdheden.

duaalstudent.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan op grond van verstrekking van de gegevens van de aanvrager aan derden en/of directe dan wel indirecte schade die zou kunnen ontstaan door een van de producten van duaalstudent.nl.

5. Cookies

duaalstudent.nl kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de aanvrager worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen duaalstudent.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficienter toegang te verlenen tot de websites dan wel de diensten en / of producten van duaalstudent.nl. duaalstudent.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van aanvragers op grond van surfgedrag samen te stellen.

6. Inzage

De aanvrager kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De aanvrager heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De aanvrager kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens een email sturen aan info@duaalstudent.nl.nl. duaalstudent.nl zal een verzoek tot inzage verifieren en de aanvrager daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan.
Een wijzigingsverzoek van een aanvrager wordt door duaalstudent.nl binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan duaalstudent.nl verzocht worden opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door duaalstudent.nl eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.   
 

© 2009 Duaalstudent.nl    Nieuwsbrief   Adverteren    Zorgverzekering Vergelijken    Tell a friend    Sitemap